HOMELEERKRACHTEVALUATIE • DURVEN DIFFERENTIËREN

Durven differentiëren

Aan elk functioneringsgesprek gaat er een klasobservatie vooraf. Deze klasobservatie wordt uitgevoerd door de directeur of de technisch directeur, afhankelijk van de richting waarin de leerkracht voornamelijk lesgeeft. Momenteel worden leerkrachten gevraagd om het  functioneringsgesprek voor te bereiden aan de hand van een zelfevaluatie-instrument dat is gebaseerd op de functiebeschrijving. Op basis van het document kunnen we vaststellen dat leerkrachten worden gevraagd om te reflecteren over de verschillende rollen die een leerkracht
dient op te nemen binnen een school (bv. ‘als begeleider van ontwikkelingsprocessen’, ‘als evaluator van leerlingen’, ‘als communicator’) en te beoordelen in welke mate ze het gevoel hebben deze rol goed te vervullen (bv. ++, +, +-, -, – -).

Het directieteam geeft aan heel tevreden te zijn over de huidige aanpak. Beide directieleden onderstreepten meermaals dat het bewust tijd maken voor het voeren van functioneringsgesprekken rendeert en dat ze het gevoel hebben dat dit sterk wordt gewaardeerd door het lerarenkorps. Dit laatste blijkt ook heel sterk uit hetgeen de bevraagde leerkrachten vertelden tijdens de interviews. Zowel het feit dat er tijd wordt gemaakt voor hen als de specifieke tips die ze krijgen naar aanleiding van het klasbezoek lijken leerkrachten sterk te waarderen.

Hoewel het directieteam aangeeft zelf het gevoel te hebben dat ze vrij ver staan in het voeren van functioneringsgesprekken met leerkrachten, willen ze de aanpak van leerkrachtevaluatie in de toekomst nog verder verfijnen. Zo zullen ze nadenken over de mogelijkheid om twee officiële eerste evaluatoren (bv. directeur en technisch directeur) aan te stellen, zodat de taken iets meer kunnen worden verdeeld.

Reflectievragen

  • In welke mate wordt er bij jullie gedifferentieerd in leerkrachtevaluatie?
  • In welke mate wordt er tijd genomen voor het functioneringsgesprek?
  • Hoe wordt het functioneringsgesprek voorbereid door leerkracht en directie?
  • In welke mate wordt er rekening gehouden met het passen binnen de schoolcultuur bij een verdere aanstelling van een leerkracht?

Download of vraag hier gratis het volledige inspiratierapport aan.