HOMEREKRUTERING EN SELECTIE • KRACHTEN BUNDELEN

Krachten bundelen

  1. Uiteindelijk maakt de directeur zijn keuze uit de aan hem aangeboden kandidaten. Soms gebeurt het dat niet-gekozen kandidaten door de ene directeur nog mee aangeboden worden aan een andere directeur. Indien de selectiecommissie meer kandidaten weerhouden heeft dan er vacatures zijn, worden de gegevens van de niet-gekozen kandidaten uiteraard bijgehouden. De ervaring leert echter dat deze kandidaten tegen het begin van het schooljaar wel al een andere job buiten de scholengemeenschap hebben.

In de loop van het schooljaar wordt er geen selectiecommissie meer georganiseerd, maar wordt er gewerkt met aanmeldingsgesprekken omwille van de schaarste van kandidaten. Deze gesprekken gebeuren door de directeur van de betrokken school en de coördinerend directeur. Hierbij ligt de focus vooral op (1) het leren kennen van de kandidaat, (2) het verschaffen van de nodige informatie over de school aan de kandidaat en (3) het communiceren van de verwachtingen van de school, waarna de kandidaat meestal voor de opdracht wordt aangenomen. Indien deze kandidaat het jaar nadien opnieuw aan de slag wil in de scholengemeenschap, dan gebeurt het soms dat deze ofwel via de selectiecommissie moet kandideren ofwel dat deze op basis van de ervaringen het voorgaande jaar rechtstreeks een nieuwe kans krijgt in een school van de scholengemeenschap.

Zowel de coördinerend directeur als de directeur van de school geven aan dat zij erg tevreden zijn over deze manier van werken. De coördinerend directeur stelt dat hij alle scholen binnen de scholengemeenschap goed kent, waardoor hij een goed zicht heeft op welke kandidaat past binnen welke school. Hij geeft ook aan dat directeurs al altijd de voorstellen van de commissie hebben gevolgd. De directeur vermeldt dat hij niet meer op een andere manier zou willen werken. Voor dit laatste heeft hij verschillende argumenten. Zo vindt hij dat de selectiecommissie meer ervaring heeft op vlak van HR en het rekruteren van mensen. Hij is ook van mening dat de beslissingen objectief zijn door de verscheidenheid aan personen in de commissie.

Naast de coördinerend directeur en de directeur van de school, zijn ook de leerkrachten positief over de werking van de selectiecommissie en stelt de mentor op scholengemeenschapsniveau dat de manier van selecteren de kwaliteit van beginnende leerkrachten ten goede komt. Er worden immers heel bewuste keuzes gemaakt over wie waar onder andere binnen de visie past.

Reflectievragen

  • Hoe wordt op dit moment bij de selectie van kandidaat-leerkrachten samengewerkt op bovenschools niveau?
  • Wat is de meerwaarde van het bundelen van krachten op scholengemeenschaps- of schoolbestuursniveau met betrekking tot het selecteren van leerkrachten?
  • Wat kunnen binnen de scholengemeenschap of het schoolbestuur gezamenlijke criteria zijn die kunnen gehanteerd worden bij het selecteren van kandidaat-leerkrachten?
  • In hoeverre is er voldoende vertrouwen binnen de scholengemeenschap of het schoolbestuur om het selecteren van leerkrachten gezamenlijk aan te pakken?
  • Hoe kan je ervoor zorgen dat de eigenheid van elke school nog een plaats heeft bij het bundelen van krachten met betrekking tot het selecteren van leerkrachten?
  • Hoe kan je als scholengemeenschap ook rekening houden met de voorkeuren of wensen van leerkrachten?

Randvoorwaarden

  • De coördinerend directeur van de scholengemeenschap kent de verschillende scholen goed en kan bij selectie van kandidaat-leerkrachten rekening houden met het unieke karakter van elke school.
  • De coördinerend directeur van de scholengemeenschap heeft voldoende tijd om de selectiecommissies te leiden en op te volgen omdat de coördinerend directeur (in dit geval halftijds) is vrijgesteld van andere taken om de functie van coördinerend directeur op te nemen.
  • Er is een open communicatie mogelijk tussen de coördinerend directeur en de directieleden binnen de scholengemeenschap met betrekking tot het aanwerven van leraren.

Download of vraag hier gratis het volledige inspiratierapport aan.