HOMEREKRUTERING EN SELECTIE • PROACTIEF REKRUTEREN

Proactief rekruteren…

… door contact met de stagiairs

Sommige scholen ontwikkelen een systematiek in het begeleiden van hun stagiairs, mede in functie van de opvolging van deze stagiairs met het oog op latere rekrutering. Hierbij houden scholen het strategische in het oog (‘Past iemand bij onze  visie/prioriteiten?’) en besteden ze tegelijk aandacht aan de noden van de stagiairs zelf door een degelijke begeleiding te voorzien.

Uit verschillende gesprekken met leerkrachten uit een Vlaams-Brabantse secundaire school bijvoorbeeld blijkt dat bijna alle leerkrachten stage hebben gelopen binnen de school. De directeur gaf aan dat dit geen toeval is, aangezien zij als school inzetten op het begeleiden van stagiairs. Zo leren ze hen goed kennen via onder andere een carrousel op een informatiedag voor studenten en gaan ze na of ze zouden kunnen passen binnen de school. De leerkrachten zien het feit dat zij stage liepen in de school als een pluspunt om er daarna ook aan de slag te kunnen. De school kende hen en zij kenden de school. Tevens waren ze zelf ook sterk overtuigd dat ze er graag les wilden geven.

Proactief rekruteren door contact te houden met de stagiairs kan je als directeur concreet doen door een lijst bij te houden met namen van geschikte stagiairs. Er wordt als het ware op die manier een wervingsreserve aangelegd. Dit heeft als voordeel dat je geschikte kandidaten bij de hand hebt wanneer zich een vacature voordoet. Zo’n lijst biedt ook enige garantie over de kwaliteit van de kandidaten, daar je enkel namen noteert van potentiële collega’s die als positief zijn beoordeeld omwille van hun prestaties. Je beschikt hiermee tevens over relevante informatie die je over onbekende kandidaten niet hebt. Namen verzamelen kan je als directeur ook doen door bijvoorbeeld zelf een klasbezoek te brengen of feedback te vragen aan de begeleidende leerkrachten van de stagiair.

Reflectievragen

  • Op welke manieren werkt de school momenteel al samen met de lerarenopleiding? Welke samenwerkingen worden als zinvol ervaren?
  • Wat is de meerwaarde van een intensivering van het contact met de lerarenopleiding in kader van het rekruteren van leerkrachten?
  • Wie zou in de school betrokken kunnen worden bij een samenwerking met de lerarenopleiding in functie van het rekruteren van leerkrachten?
  • Op welke manieren heeft de school bij de begeleiding van stagiairs al oog voor rekrutering en selectie nadien?
  • Is er iemand binnen de school die stagiairs opvolgt en waarmee ook samengewerkt kan worden in functie van rekrutering en selectie van leraren?

Randvoorwaarden

  • De coördinerend directeur van de scholengemeenschap heeft voldoende tijd om leerkrachten op deze manier te rekruteren omdat de coördinerend directeur (in dit geval voltijds) is vrijgesteld van andere taken om de functie van coördinerend directeur op te nemen.
  • Er is sprake van leerkrachtenparticipatie: de leerkrachten krijgen de kans om betrokken te worden bij en staan open voor de begeleiding van stagiairs.
  • Er is sprake van transformationeel leiderschap. Transformationeel leiderschap betekent onder andere dat de directeur motivatie en engagement teweegbrengt bij het leerkrachtenteam. Hierbij aansluitend rekruteert en selecteert de directeur hier passende profielen aan de hand van een duidelijke schoolvisie.

Download of vraag hier gratis het volledige inspiratierapport aan.